TREŚĆ INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

PROCESS DIAGNOSTIC AND CONTROL SP. Z O.O. SP.K.

 

1. Wprowadzenie

Spółka Process Diagnostic and Control spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej określana jako „Administrator”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Siedziba Administratora danych mieści się w Poznaniu (60-175), przy ul. Frezjowa 24. Z Administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod nr tel. +48 (61) 6618303 albo za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące następujących kategorii osób fizycznych:

 

2. Podstawa prawna, cel i okres przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych.

2.1. Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach rekrutacyjnych przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego zgłoszenie zostało złożone. Dane przetwarzane są do czasu zakończenia tego procesu, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Jeżeli dane osobowe mają być wykorzystywane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, konieczne jest wyrażenie odrębnej zgody. W takim przypadku dane przetwarzane będą również w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Administratora w przyszłości, jednak przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty przesłania zgłoszenia.

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania (do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy, a podanie tych danych jest obowiązkowe. Brak podania tych danych może stanowić podstawę nie uwzględnienia zgłoszenia w procesie rekrutacji.

Podanie innych danych jest dobrowolnie, a ich przetwarzanie może odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy w treści zgłoszenia nie zostało zawarte oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, prosimy o przesłanie oświadczenia w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla celów rekrutacji”. W braku takiego oświadczenia dane zostaną usunięte.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W takim przypadku dane nie objęte zgodą nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przez jaki możliwe będzie dochodzenie i egzekucja roszczeń z tego tytułu. Podstawę ich przetwarzania w tym celu stanowić będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane podmiotom, z którymi pracodawca współpracuje w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę kadrową, z zakresu BHP, księgową lub prawną.

 

2.2. Dane pracowników i byłych pracowników

Dane osobowe pracowników obejmują dane przekazane Pracodawcy w związku z procesem zatrudnienia oraz dane znajdując się w aktach osobowych pracowników i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków Pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, przez czas jego trwania. Po zakończeniu stosunku pracy, dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celach archiwizacyjnych i związanych z ustaleniem prawa do świadczeń emerytalnych przez okres 50 lat. W przypadku umów zawartych po dniu 1 stycznia 2019 roku termin ten wynosi 10 lat.

Podstawę przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku m.in. z art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 50 ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz art. 125 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz w celu wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa.

Inne dane przetwarzane na podstawie zgody pracownika. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody, lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania i nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Dane pracowników mogą być ponadto przetwarzane przez Pracodawcę w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze stosunkiem pracy. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przez jaki możliwe będzie dochodzenie i egzekucja roszczeń z tego tytułu. Podstawę ich przetwarzania w tym celu stanowić będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi pracodawca współpracuje w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę kadrową, BHP, medycyny pracy, księgową lub prawną, ponadto w zakresie wymaganym przepisami mogą być one przekazywane uprawnionym organom w tym administracji skarbowej, wojskowemu komendantowi uzupełnień, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz organom kontroli.

Służbowe dane kontaktowe mogą zostać ponadto przekazane klientom lub kontrahentom Administratora, jak również innym podmiotom, w zakresie uzasadnionym zakresem obowiązków pracowniczych osoby, której dane dotyczą.

 

2.3. Dane członków rodziny pracownika

Administrator przetwarza dane członków rodzin pracowników, w zakresie w jakim podane one zostały przez pracowników, w związku z objęciem członków rodziny pracownika ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora w tym przypadku jest konieczność realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane te przetwarzane są przez okres trwania zatrudnienia pracownika.

Dane osobowe członków rodzin pracownika mogą być udostępniane podmiotom, z którymi pracodawca współpracuje w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę kadrową, BHP, medycyny pracy, księgową lub prawną, ponadto w zakresie wymaganym przepisami mogą być one przekazywane uprawnionym organom w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz organom kontroli.

 

2.4. Dane osób do zawiadomienia w razie wypadku

Administrator przetwarza dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, adres korespondencyjny i nr telefonu kontaktowego osób, które zostały Administratorowi podane przez pracownika, jako osoby do zawiadomienia w razie wypadku przy pracy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia administratorowi zawiadomienia takich osób o wypadku przy pracy dotyczącym pracownika, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i pracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te przetwarzane są przez okres trwania zatrudnienia Pracownika.

Dane osobowe członków rodzin pracownika mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę kadrową, BHP, medycyny pracy, księgową lub prawną, ponadto w zakresie wymaganym przepisami mogą być one przekazywane uprawnionym organom w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz organom kontroli

 

2.5. Dane klientów i kontrahentów

Administrator przetwarza dane kontaktowe oraz dane identyfikacyjne swoich klientów i kontrahentów, będących osobami fizycznymi, w tym osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umów zawartych przez Administrator z osobami, których dane dotyczą. Podstawę przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umów, oraz przez okres i w zakresie przez jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej takich umów.

Dane te mogą być ponadto przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym z zawartymi umowami. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przez jaki możliwe będzie dochodzenie i egzekucja roszczeń z tego tytułu. Podstawę ich przetwarzania w tym celu stanowić będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora, podmiotom, z którymi współpracuje on w wykonywanej działalności, takim jak podmioty świadczące obsługę księgową lub prawną, ponadto w zakresie wymaganym przepisami mogą być one przekazywane uprawnionym organom w tym organom administracji skarbowej oraz organom kontroli. Dane mogą być także przekazywane podmiotom, za pośrednictwem których Administrator realizuje swoje usługi, jak podwykonawcy czy przewoźnicy.

 

2.6. Dane pracowników i przedstawicieli klientów i kontrahentów

Administrator przetwarza dane kontaktowe pracowników i przedstawicieli swoich klientów i kontrahentów. Dane te przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia Administratorowi kontaktu w sprawach dotyczących współpracy z klientami i kontrahentami. Dane te przetwarzane są przez okres współpracy z danym klientem lub kontrahentem.

Podstawę przetwarzania tych danych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest potrzeba wykonania lub dochodzenia wykonania zawartych umów.

Dane te mogą być ponadto przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym z umowami zawartymi z klientami lub kontrahentami Administratora. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przez jaki możliwe będzie dochodzenie i egzekucja roszczeń z tego tytułu. Podstawę ich przetwarzania w tym celu stanowić będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora, podmiotom, z którymi współpracuje on w wykonywanej działalności, oraz podmiotom, za pośrednictwem których Administrator realizuje swoje usługi, jak podwykonawcy czy przewoźnicy.

 

2.7. Dane osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej

Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora, obejmujące imię, nazwisko, telefon i adres e-mail, w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza. Podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda osób przesyłających zapytanie, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku w którym zapytania dotyczą zawarcia umowy, dane mogą być także przetwarzane w zakresie niezbędnym do jej zawarcia , w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora lub podmiotom, z którymi współpracuje on w wykonywanej działalności w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania kontaktu z osobą kontaktującą się z Administratorem lub zawarcia umowy.

 

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, oparty o art. 6 lit. f) RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych opartego na tej podstawie – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, na podstawie umowy lub w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, osoby, których dane dotyczą mają prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyły Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możliwe jest domaganie się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, można żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, można zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.